Regulamin Grupy Rekonstrukcyjnej Sandomierskiego Ośrodka Kawaleryjskiego w barwach 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich

Regulamin


Grupy Rekonstrukcyjnej Sandomierskiego Ośrodka Kawaleryjskiego w barwach 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich


I Postanowienia Ogólne:


1.Grupa nosi nazwę: Grupa Rekonstrukcyjna Sandomierskiego Ośrodka Kawaleryjskiego w barwach 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich.


2.Grupa jest Grupą Rekonstrukcji Historycznej - odtwarza umundurowanie i wyposażenie żołnierzy 14-go Pułku Ułanów Jazłowieckich sekcji liniowej z lat 1918-1947


3.GR SOK jest dobrowolną grupą osób, których zainteresowaniem jest historia 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich oraz kawalerią polską.


4.Dowódcą GR SOK jest Andrzej Bury, właściciel Sandomierskiego Ośrodka Kawaleryjskiego.


5.GR SOK działa samodzielnie oraz we współpracy z innymi stowarzyszeniami i grupami kultywującymi historie i tradycje 14 PUJ w szczególności z 14 Batalionem Ułanów Jazłowieckich i jego dowódcą jako spadkobiercą 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich oraz Rodziną Jazłowiecką jako kontynuatorem działalności Kół Pułkowych Ułanów Jazłowieckich.


6.GR SOK nie posiada osobowości prawnej, nie ma charakteru paramilitarnego i jest apolityczna.


7.GR SOK opiera swoją działalność na pracy swoich członków.


8.Terenem działania GR jest Rzeczypospolita Polska, a jej siedzibą miasto Sandomierz,


9.GR SOK używa barw i symboli 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich.


10.Grupa może być członkiem krajowych stowarzyszeń o podobnym celu działania.


11.Działalność grupy finansowana jest z dobrowolnych składek ustalonych przez członków grupy.


IICele działania Grupy:


1.Upamiętnienie i zachowanie tradycji 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich,


2.Kultywowanie tradycji kawalerii polskiej,


3.Opieka nad miejscami pamięci 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich,


4.Zrzeszanie osób zainteresowanych gromadzeniem, odtwarzaniem i podtrzymywaniem tradycji 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich i kawalerii polskiej,


5.Gromadzenie pamiątek, dokumentów i archiwaliów związanych z 14 Pułkiem Ułanów Jazłowieckich


Grupa realizuje cele poprzez :


1. Uczestniczenie w uroczystościach państwowych, pułkowych oraz innych o charakterze patriotycznym i kawaleryjskim,2.Udział w widowiskach historycznych, zjazdach, wystawach, konferencjach, pokazach, zawodach sportowych,


3.Organizowanie pokazów, inscenizacji, wystaw, żywych lekcji historii,


4.Otaczanie opieką żołnierzy – weteranów 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, współpraca z rodzinami żołnierzy – weteranów 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich w celu pogłębiania wiedzy o wojennych i pokojowych dokonaniach 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich i jego żołnierzy.


5.Otaczanie opieką mogił i pomników żołnierzy 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich,


6.Odwiedzanie i dokumentowanie miejsc związanych z 14 Pułkiem Ułanów Jazłowieckich i jego historią


III Członkostwo:


1)Członkiem Grupy może zostać wyłącznie obywatel Polski, który ukończył 17 rok życia oraz:


-zdał z pozytywnym rezultatem egzamin z podstaw jazdy konnej:


-swobodne prowadzenie konia we wszystkich trzech chodach,


-przejazd przez drągi, przeszkoda 60 cm,


-ocena stylu,


-wypełnił deklarację członkowską,


-nie został pozbawiony praw publicznych,


2)Przyjęcie do GR SOK następuje decyzją Dowódcy GR SOK.


3)Obowiązki członka GR SOK


-przestrzeganie regulaminu Grupy,


-dbanie o dobre imię Grupy,


-czynny udział w działalności Grupy,


-samodoskonalenie umiejętności i wiedzy które podnoszą kwalifikacje członka grupy,


-dbanie i opieka nad powierzonym sprzętem i wyposażeniem grupy (pod rygorem odpowiedzialności finansowej,


4)Członek grupy ma prawo do noszenia barw i symboli GR SOK (14 Pułku Ułanów Jazłowieckich),


5)Skreślenie z listy członków może nastąpić decyzją Dowódcy GR SOK:


-na wniosek zainteresowanego


-pozbawienia praw publicznych


-naruszenia regulaminu grupy


-działania na szkodę grupy


6)Po skreśleniu z listy członków zostaje pozbawiony praw do używania barw i symboli 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich


IV. Rekrutacja:


1)Okres unitarny w GR SOK trwa nie dłużej niż 24 miesięce.


2)W trakcie okresu unitarnego rekrut:


-kompletuje umundurowanie i wyposażenie ułana


-poznaje tradycje i historię 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich


-uczy zachowania się w mundurze oraz jego noszenia


-uczy się musztry pieszej i konnej bez broni i z bronią


-poznaje umundurowanie, wyposażenie oraz broń 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich z okresu 1918-19473)Po rozpoczęciu okresu unitarnego, decyzją Dowódcy GR SOK, rekrut zostaje objęty nieodpłatnym szkoleniem kawaleryjskim w wymiarze uzgodnionym z SOK,


4)Okres unitarny kończy się egzaminem z wyszkolenia oraz wiedzy z historii 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich i kawalerii polskiej,


5)Po zakończeniu okresu unitarnego, uroczystego nadania praw do noszenia barw 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich dokonuje Dowódca GR SOK podczas centralnych obchodów Święta Pułkowego.


Członkowie GRH zobowiązani są do posiadania następujących elementów umundurowania i wyposażenia (standard uzbrojenia i wyposażenia GR SOK określamy na zgodny ze stanem 14 PUJ na dzień koronacji posągu Matki Boskiej Jazłowieckiej – 9 lipca 1939r.):


Wyposażenie osobiste:


-mundur sukienny wz. 19 polowy lub wz. 36 polowy (kurtka)


-kurtka lniana lub drelichowa koszula


-furażerka sukienna wz.19


-płaszcz sukienny wz.19 (ew. wz.36) dla broni jezdnych


-pas główny szeregowego wz.31 lub wz.36 (dozwolony pas powojenny szyty)


-buty kawaleryjskie juchtowe wz.31 (dopuszczalne buty tzw. oficerki czarne)


-szaliki pod mundur (biały oraz polowy khaki)


-koszula biała bawełniana lub lniana


-kalesony bawełniane lub lniane


-pasek do spodni


-ostrogi żołnierskie ze skórzanymi paskami


-wskazane jest posiadanie kompletnego rzędu żołnierskiego wz.36


-inne sorty umundurowania i wyposażenia żołnierzy 14-go Pułku Ułanów używane w latach 1918-1947 wg uznania i możliwości finansowych.


Wyposażenie służbowe GR SOK (użyczane do wystąpień, treningów):


-rogatywka garnizonowa wz.35,


-hełm stalowy wz.15,


-ładownice trójkomorowe brązowe wz. 22 do karabinka mauser ( dozwolone konwersje z ładownic mosinowskich skórzanych)


-bagnet polski wz. 24 z żabką skórzaną lub wz. 29


-łopatka pięcionitowa z pokrowcem skórzanym


-troczek do karabinka


-szabla wz 21 lub wz.34 z temblakiem skórzanym oraz żabką


-replika chlebaka wz.33


-replika torby na maskę pgaz. wz.32 lub puszki na maskę typu RSC


-atrapa karabinka wz.98 lub wz.29


-lanca wz 1913 z proporcem


-menażka wz.31 (dopuszczalna powojenna z małym denkiem ocynkowana)


-manierka (użytkowane przez kawalerie polską)


-siodło wojskowe, ogłowie


Wszyscy, którzy są zainteresowani działaniem w GR SOK mogą liczyć na pomoc w skompletowaniu umundurowania i wyposażenia.


zatwierdzam A.Bury


Dowódca SOK


Dokumenty: